Definities

Klant: De persoon en/of het bedrijf dat het contract of de offerte accordeert en de producten en diensten bij d’Ouwe Moer huurt en gebruikt;
Verhuurder: d’Ouwe Moer, vertegenwoordigd door M03rvast Holding B.V.

Annulering of verplaatsing

Wanneer een reservering is gemaakt voor een vergadering of ander soort evenement dan geldt voor annulering of verplaatsing van die reservering het navolgende (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen):
Bij annulering of verplaatsing voor het tijdstip waarop de dienst verleend moet worden, nader te noemen, ‘de ingangsdatum’, is de klant gehouden de volgende percentages van de reserveringswaarde te betalen.
100% bij annulering op de ingangsdatum
80% bij annulering tussen 1 en 3 dagen voor ingangsdatum
50% bij annulering tussen 4 en 15 dagen voor ingangsdatum
20% bij annulering tussen 15 en 30 dagen voor ingangsdatum
0% bij annulering minimaal 1 maand van te voren

In overleg kan er gekeken worden naar een verplaatsing van de reservering. De voorwaarden hiervoor zijn maatwerk en worden in overleg bepaald.

Locatie

De in de vergaderruimte aanwezige (technische) installaties en voorzieningen mogen enkel en alleen worden gebruikt, indien schriftelijk overeengekomen. In de vergaderruimte mogen zelf ingebrachte (technische) installaties en voorzieningen worden geplaatst als dit schriftelijk is overeengekomen. Klant staat ervoor in geen overlast te geven aan andere klanten of de locatie. Verhuurder verhuurt de vergaderruimtes op basis van dagdelen (4 uur) en hele dagen (9 uur).

Roken in het pand is niet toegestaan.

Verhuurder kan de locatie verhuren tot 22.00 uur ’s avonds.

Aansprakelijkheid

Verhuurder is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in nakoming van de overeenkomst. Tenzij de tekortkoming niet kan worden toegerekend aan verhuurder of aan de personen van wier hulp gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de overeenkomst.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen die zijn meegebracht door de huurder. De klant vrijwaart de verhuurder tegen aanspraken van klant ter zake.

Voor schade aan of met voertuigen van de klant, is de verhuurder niet aansprakelijk behoudens indien de schade rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld van de verhuurder.

Aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

Aansprakelijkheid van de huurder

De klant is aansprakelijk voor alle schade die voor de verhuurder en/of enige derde is ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.

Betaling

Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of anders indien schriftelijk overeengekomen.

Aanmerkingen op klachten over facturen dienen binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt te zijn.

Indien verhuurder genoodzaakt is een incassobureau in te schakelen, dan zijn deze kosten volledig voor rekening van de klant.

Vertrouwelijkheid

Verhuurder is hierbij gerechtigd om na ondertekening van het contract of de offerte de klant op de hoogte te houden van haar activiteiten per e-mail.

Recht

Op deze algemene en annuleringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en de rechter in Rotterdam is bevoegd.